Miss Fanúšik Fortuna ligy

 

 

 

 

Tento dokument upravuje pravidlá súťaže „Miss Fortuna ligy“. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú rovnako záväzné pre všetkých súťažiacich. Tieto pravidlá môžu byť upravené len formou písomného dodatku k tomuto dokumentu.

 1. Názov súťaže
  „Miss Fanúšik Fortuna ligy“
 2. Organizátor:
  Sevent s.r.o., Medená 15, 81 102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 465 316, IČ DPH: SK2820003758, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

III. Trvanie:
Termín konania súťaže: 14.4.2018 – 5.5. 2018. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

IV. Účasť v Súťaži

 1. Účastníkom Súťaže sa automaticky stane každý, kto v období od 14.4.2018 do 5.5.2018 dá hlas jednej z finalistiek súťaže Miss Fortuna ligy.
 2. Hlasovať za Miss Fanúšik môže každý účastník na Facebooku Miss Fortuna ligy, webová adresa: https://www.facebook.com/missfortunaligy/, a to tak, že jednej zo súťažiacich dá „Páči sa mi“, resp. Like.
 3. Hlasovať za Miss Fanúšik môže každý účastník na webe www.sportky.sk, na adrese: http://sportky.zoznam.sk/c/174914/toto-je-12-finalistiek-miss-fortuna-ligy-hlasuj-za-svoju-miss-fanusik a to tak, že hlasujúci označí jednu z finalistiek, ktorej pridelí hlas.
 4. Hlasovať za Miss Fanúšik môže každý účastník na webe www.missfortunaligy.sk, a to tak, že jednej z finalistiek pridelí svoj hlas.

V. Vyhodnotenie

 1. Do Súťaže budú zaradení účastníci Súťaže, ktorí splnili podmienky účasti uvedené v článku IV. týchto podmienok.
 2. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 10.5.2018.
 3. Miss Fanúšik sa stane finalistka Miss Fortuna ligy s najväčším počtom hlasov, resp. tá, ktorá bude mať po zrátaní na 3 rôznych hlasovacích platformách najviac hlasov.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v Súťaži podľa článku IV. týchto Podmienok, na cenu výherca nemá nárok a cena prepadá v prospech Organizátora.
 2. V prípade, ak výhra z tejto Súťaže podlieha dani z príjmov alebo akejkoľvek inej dani, príslušnú daň je povinný zaplatiť výherca podľa platných právnych predpisov.
 3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.
 4. Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.
 5. Tieto podmienky sú uložené u Organizátora Súťaže a zverejnené na internetovej stránke www.missfortunaligy.sk