1. Názov súťaže

Názov súťaže je „MISS Fortuna ligy“.

2. Organizátor súťaže

Sevent s.r.o.

Medená 15, 81102 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46 465 316
IČ DPH: SK2820003758
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

3. Trvanie súťaže a miesto konania súťaže

Začiatok súťaže: 10. augusta 2017. Koniec súťaže: 30. apríla 2018. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

4. Webový portál určený pre súťaž

Webový portál: www.missfortunaligy.sk

5. Základný princíp súťaže

Cieľom súťaže je nájsť najsympatickejšiu a najreprezentatívnejšiu kráľovnú krásy slovenského futbalu – najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy. Víťazku spolu s 1. vicemiss a 2. vicemiss spoznáme na finálovom galavečeri v apríli 2018.

V termíne od 10. augusta 2017 do 30. septembra 2017 sa môžu ženy vo veku od 18 do 29 rokov prihlásiť do súťaže na portáli www.missfortunaligy.sk. Do súťaže sa môžu ženy prihlásiť buď online alebo vo vybraných dátumoch (august – september) na vybraných futbalových štadiónoch.

Súťažiaca svojím zapojením sa do súťaže niektorým z vyššie uvedených spôsobov prejavuje súhlas s pravidlami súťaže a zároveň tým potvrdzuje, že bola s ich celým obsahom riadne oboznámená a zaväzuje sa ich riadne plniť a dodržiavať.

6. Podmienky účasti v súťaži o titul „MISS Fortuna ligy“

Súťaže „MISS Fortuna ligy“ sa môže osobne zúčastniť žena vo veku 18 do 29 rokov v čase prihlásenia do súťaže, vrátane žien, ktoré nemajú slovenské občianstvo, s výnimkou zamestnankýň organizátora alebo osôb blízkych zamestnancom organizátora (príbuzné v priamom rade, manželky, družky). Prihlásením sa do súťaže súťažiaca potvrdzuje, že sa oboznámila s týmito pravidlami súťaže a s uvedenými podmienkami súhlasí.

Do súťaže budú zaradené všetky prihlásené ženy, ktoré splnia podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách. Podmienkami pre zaradenie do súťaže sú:

 1. Správne vyplnenie všetkých registračných údajov osobne na futbalových štadiónoch alebo správne vyplnenie registračných údajov online prostredníctvom prihlasovacieho formulára na portáli www.missfortunaligy.sk, súťažiaca je povinná uvádzať len pravdivé údaje.
 2. Uverejnenie (nahratie) súťažnej fotografie/fotografií na určenom mieste.
 3. Potvrdenie súhlasu s pravidlami súťaže a spracovaním osobných údajov kliknutím na príslušnú ikonu. Súťažiaca je povinná vyplniť pravdivé a úplné údaje o svojej osobe.

O tom, či prihlásené fotografie vyhovujú podmienkam súťaže rozhoduje organizátor. Organizátor je oprávnený bez udania dôvodu zo súťaže kedykoľvek vyradiť fotografie súťažiacich, ktoré:

 1. nezodpovedajú téme súťaže,
 2. mohli by poškodiť dobré meno organizátora alebo dobré meno printových a internetových médií vydávaných organizátorom a spoluorganizátorom,
 3. zobrazujú viac ako jednu osobu alebo inú osobu ako súťažiacu (na fotografii môže byť zobrazená výhradne súťažiaca),
 4. obsahujú reklamnú informáciu (url, názov fotoštúdia, obchodné meno, výrobok a pod.),
 5. u ktorých bol zistený podvod pri hlasovaní alebo nedodržanie iných podmienok súťaže,
 6. boli neprimeraným spôsobom upravované,
 7. by mohli porušiť právny poriadok Slovenskej republiky iným spôsobom.

Súťažiaca zodpovedá za to, že použitím fotografií podľa týchto pravidiel nebudú žiadnym spôsobom porušené ani ohrozené práva tretích osôb (ochrana osobnosti, majetkové práva, mravnosť …) a zaväzuje sa organizátora aj spoluorganizátora súťaže odškodniť z prípadných nárokov tretích osôb vznesených proti organizátorovi z titulu použitia fotografií, ktoré súťažiace nemohli použiť.

Súťažiaca umiestnením svojej fotografie na súťažný profil zároveň dáva organizátorovi dobrovoľný súhlas so zverejnením fotografií so svojou podobizňou na webovej stránke www.missfortunaligy.sk bez nároku na odmenu a zaväzuje sa poskytnúť súčinnosť organizátorovi pri propagovaní súťaže najmä poskytnutím interview alebo iným podobným spôsobom. Súčasne sa zaväzuje poskytnúť súhlas na zverejnenie obrazovo-zvukového záznamu so svojou podobizňou, ktorý sa týka tejto súťaže a bol vyhotovený za účelom tejto súťaže.

Organizátor je oprávnený vylúčiť súťažiacu, ktorá porušuje pravidlá súťaže tým, že:

 1. prihlási do súťaže duplicitne pod rôznymi identifikačnými údajmi,
 2. uvedie pri prihlasovaní nepravdivé informácie,
 3. neudelí organizátorovi súhlas so zhotovením fotografií pre potreby organizátora, súhlas na rozhovor alebo na zhotovenie zvukovoobrazového záznamu pre potreby organizátora a na účely realizácie súťaže a jej propagácie,
 4. neudelí organizátorovi súťaže súhlas so zhotovením, uverejnením a šírením redakčných materiálov, najmä, ale nie výlučne, fotografií s jej podobizňou, zvukovoobrazových záznamov zhotovených zo súťaže na webovej stránke missfortunaligy.sk, prípadne aj v ďalších printových a elektronických médiách, ktoré vydáva a spravuje organizátor,
 5. napriek udelenému súhlasu bez vážneho dôvodu odmietne realizáciu niektorých z vyššie uvedených spôsobov zhotovenia fotografických a zvukovoobrazových záznamov na účely dokumentácie súťaže a pre publicistické a propagačné potreby súťaže,
 6. porušuje iným spôsobom súťažné pravidlá.

Organizátor si vyhradzuje právo overiť platnosť hlasovania a vylúčiť súťažiace v prípade viacnásobného hlasovania z jedného zariadenia, pravidelného a neúmerného hlasovania prostredníctvom scriptov. Organizátor bude overovať platnosť hlasovania v prípade súťažiacich, ktoré v priebehu jedného dňa získajú viac ako 240 (slovom dvestoštyridsať) hlasov.

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť súťažiacu zo súťaže aj bez uvedenia dôvodu.

7. Pravidlá súťaže o titul „MISS Fortuna ligy“

– súťažiace sa prihlasujú v termíne od 10. augusta 2017 do 30. septembra 2017 prostredníctvom online prihlasovacieho formulára uverejneného na webovej stránke www.missfortunaligy.sk alebo osobne na vybraných futbalových štadiónoch,

– prihlasovací formulár obsahuje osobné údaje súťažiacej v rozsahu: meno, priezvisko, telefón, email, mesto, vek

– súťažiaca musí nahrať jednu alebo viac súťažných fotiek, maximálne však 3 fotky

– súťažiaca sa musí prihlásiť k jednému z 12-tich fortunaligových klubov, a súčasne súťažiaca nemôže súťažiť za viac futbalových klubov zároveň,

– po odoslaní formulára a schválení fotografií organizátorom súťaže dostane súťažiaca do 24 hodín potvrdzujúci email o vytvorení súťažného profilu.

Súťaž sa skladá z troch kôl. V prvom kole sa bude hlasovať prostredníctvom online formulára, pričom hlasujúci fanúšikovia si vyberú tri (3) súťažiace z každého klubu, ktoré postúpia do druhého kola. V druhom kole bude online hlasovanie spustené odznova a o 12-tich finalistkách sa rozhodne tak, že z troch postupujúcich súťažiacich z prvého kola rozhodnú za každý futbalový klub 4 hlasy, ktoré budú udelené nasledovne počas októbra 2017 a novembra 2017:

– jeden hlas udelí samotný organizátor vždy jednej súťažiacej za každý futbalový klub,

– jeden hlas udelia online hlasujúci fanúšikovia, pričom hlas fanúšikov pripadne súťažiacej s najväčším počtom hlasov za daný klub,

– jeden hlas udelí každý futbalový klub súťažiacej, ktorá sa prihlásila k hlasujúcemu klubu,

– jeden hlas udelí realizačný tím vždy jednej súťažiacej za každý futbalový klub.

Udelené hlasy v druhom kole sa spočítajú a finalistka za každý futbalový klub s najväčším počtom hlasov postupuje do finále. Ak sú hlasy zhodné, hlas organizátora rozhodne o finalistke. Do tretieho kola postupuje dvanásť (12) finalistiek, ktoré v marci 2018 absolvujú sústredenie a zúčastnia sa finálového galavečera. O víťazke sa rozhodne vo finále za prítomnosti poroty.

V prípade, že sa niektorá súťažiaca nebude môcť zúčastniť niektorej časti súťaže napriek tomu, že postúpila do ďalšieho kola, tak organizátor rozhodne o náhradníčke z prihlásených dievčat, ktorá postúpi do ďalšieho kola a nahradí tak súťažiacu, ktorá nebude v súťaži pokračovať.

8. Vylúčenie zamestnancov organizátora z účasti na súťaži

Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

9. Súhlas so spracovaním osobných údajov účastníka súťaže a použitie prejavov osobnej povahy

Zapojením sa do súťaže a odoslaním kontaktných údajov prostredníctvom prostriedkov masovej komunikácie účastník súťaže alebo súťažiaca dávajú organizátorovi súťaže dobrovoľne svoj bezvýhradný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, a telefónne číslo a kontaktný e-mail na účely realizácie tejto súťaže počas doby trvania súťaže a 1 rok po jej skončení. Takto daný súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať. Organizátor je oprávnený spracúvať poskytnuté údaje, pokiaľ súhlas nebude odvolaný. V prípade, ak účastník súťaže, ktorý organizátorovi poskytol osobné údaje, nesúhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov, môže sa domáhať svojich práv garantovaných v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 16 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uvádzať len pravdivé osobné údaje.

Účastníci súťaže sa v prípade získania výhry zaväzujú poskytnúť organizátorovi súhlas s bezodplatným vyhotovením a zverejnením potrebného množstva fotografií s podobizňou účastníka (výhercu), resp. s vyhotovením a zverejnením reportáže o výhercovi a zverejnením jeho prejavov osobnej povahy, na účely prezentácie súťaže a propagácie organizátora a spoluorganizátora súťaže a na webových portáloch prevádzkovaných organizátorom alebo spoluorganizátorom.

10. Úprava a zmena pravidiel súťaže

Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby alebo z dôvodov zmeny právnych predpisov kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže zmeniť alebo upraviť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmena je účinná zverejnením nového znenia pravidiel súťaže namiesto pôvodného znenia na www.missfortunaligy.sk. V prípade rozporu medzi týmto znením pravidiel súťaže a pravidlami súťaže uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je záväzné znenie pravidiel uverejnených na www.missfortunaligy.sk.

11. Zverejnenie pravidiel súťaže

Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.missfortunaligy.sk odo dňa 10. augusta 2017. Pravidlá budú zo stránky odstránené najneskôr do desiatich (10) dní od ukončenia súťaže. Pravidlá súťaže budú tiež k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla organizátora.

12. Daňová povinnosť a nárok na výhru

Výhry a ceny zo súťaže v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a vecné výhry aj predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Pri zdanení výhry v hodnote vyššej ako 350 € je výherca povinný zdaniť iba sumu, prevyšujúcu hodnotu 350 €. Výhercovia nepeňažných výhier v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňových a odvodových povinností, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Hodnotu nepeňažnej výhry organizátor výhercovi písomne oznámi.

Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení organizátor.

13. Zodpovednosť za škodu

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody v súvislosti s účasťou v súťaži, nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo v súvislosti s neprijatím, nedoručením alebo zrieknutím sa výhry. Organizátor nenesie zodpovednosť za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám.

14. Všeobecné ustanovenie

Táto súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž a v zmysle § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách sa nepovažuje za hazardnú hru.